• Nghìn quân diễn tập diễu binh

    Nghìn quân diễn tập diễu binh

    20/04/2015

    Toàn bộ các lực lượng diễu binh khối quân đội, công an hợp luyện diễu binh chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.