Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

 - Trong 10 ngày cuối tháng 11/2017, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 99.861.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017

Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày cuối tháng 11/2017
Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Báo VietNamNet

Ban Bạn đọc