Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016

 - Trong 10 ngày giữa tháng 12/2016, Ban Bạn đọc Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 276,657,400 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016
Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Ủng hộ trực tiếp tại báo VietNamNet

Ngày 12/12/2016 chị Hồ Thanh Bình (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) ủng hộ em Lò Minh Khang, Sơn La (MS 2016.318): 500.000

Ngày 5/12/2016 Anh Minh ủng hộ MS 2016.307: 2.000.000; 2016.303: 1.500.000; 2016.301: 500.000

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 12/2016

Ban Bạn đọc

 
 
 

Tin liên quan