Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

 - Trong 10 ngày giữa tháng 5/2018, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 182.784.791 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

2. Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 

 Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

3. Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Báo VietNamNet

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 5/2018

Ban Bạn đọc