Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017

 - Trong 10 ngày giữa tháng 9/2017, Báo VietNamNet đã nhận được số tiền 137.620.000 đồng giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn được đăng trên VietNamNet của các cá nhân và đơn vị sau.

1. Ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Vietcombank

2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

 
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Danh sách bạn đọc ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank

3. Ủng hộ tại Báo VietNamNet 

Bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn 10 ngày giữa tháng 9/2017
Danh sách bạn đọc ủng hộ tại báo VietNamNet

Ngày 14/09/2017: Bạn đọc giấu tên ủng hộ MS 2017.228: 1.000.000 đồng; MS 2017.229: 2.000.000 đồng; MS 2017.230: 2.000.000 đồng.

Ban Bạn đọc

 
 
 

Tin liên quan