Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Theo bạn có nên cấm việc đốt vàng mã?

 - Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra công văn yêu cầu loại bỏ hủ tục đốt vàng mã ra khỏi sinh hoạt chùa chiền. Tuy nhiên, hiện nay, đại đa số người dân vẫn dựa vào quan niệm việc đốt vàng mã là do "trần sao âm vậy", tiếp tục mua nhà lầu, xe hơi, tiền đô la âm phủ đốt thật nhiều. Theo bạn có nên cấm việc đốt vàng mã?