Hài

Không gì đáng sợ bằng cái đói, kể cả bà Kẹ Gu Gồ

Khi cái đói kéo đến thì chẳn có gì là đáng sợ nữa cả. Ngay cả bà Kẹ Gu Gồ cũng không làm cho con nao núng được.

 Hồng Vân

 
 
Tin Khác