Bạn đang lầm tưởng hoàn toàn về hạnh phúc?

Bạn có thể định nghĩa hạnh phúc theo cách riêng của mình. Nhưng, theo các nhà khoa học, hạnh phúc là sự tổng hòa của 3 yếu tố: hoàn cảnh (10%), các đặc điểm di truyền (khoảng 50%) và các suy nghĩ cũng như hành động của bạn (40%).

Bạn đang lầm tưởng hoàn toàn về hạnh phúc?

 

Tuấn Anh