16 từ quen thuộc và những từ thay thế cho chúng

16 từ quen thuộc dưới đây đều có rất nhiều từ có nghĩa tương đương có thể thay thế cho chúng. 

Người học tiếng Anh nên tham khảo những từ cùng nghĩa này để sử dụng từ một cách linh hoạt và phong phú. 

 
16 từ quen thuộc và những từ thay thế cho chúng

Nguyễn Thảo
 
 
 

Tin liên quan