Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

10 thành ngữ với "love" trong tiếng Anh

"Love" xuất hiện trong một số thành ngữ nhưng có ý nghĩa không hề liên quan tới "tình yêu". Hãy cùng tìm hiểu 10 thành ngữ dưới đây. 

10 thành ngữ với 'love' trong tiếng Anh

 
  • Nguyễn Thảo