Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Phân biệt 'say', 'tell', 'talk', 'speak'

Nghĩa chung của cả 4 động từ "say", "tell", "talk", "speak" đều là "nói", tuy nhiên mỗi từ được sử dụng trong những trường hợp khác nhau. Hãy cùng làm bài trắc nghiệm dưới đây để phân biệt sự khác nhau này.

 
  • Nguyễn Thảo