Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Sử dụng giới từ chỉ thời gian "in", "at", "on"

 - Dưới đây là 8 cách sử dụng cơ bản của giới từ thời gian at, on và in trong tiếng Anh.

 
Sử dụng giới từ chỉ thời gian 'in', 'at', 'on'

  • Kim Ngân