Sử dụng giới từ chỉ thời gian "in", "at", "on"

 - Dưới đây là 8 cách sử dụng cơ bản của giới từ thời gian at, on và in trong tiếng Anh.

 
Tự học tiếng Anh, bí kíp học tiếng Anh

  • Kim Ngân