Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Phân biệt "principal" và "principle"

"Principal" và "principle" hoàn toàn không liên quan với nhau về ý nghĩa.

Phân biệt 'principal' và 'principle'

"Principal"có 2 nghĩa với 2 từ loại khác nhau.

Là danh từ, "principal" có nghĩa là hiệu trưởng, giám đốc.

Ví dụ: Jane was called into principal's office (Jane được gọi vào văn phòng hiệu trưởng).

 

Với chức năng là tính từ, "principal" có nghĩa là quan trọng, chính yếu.

Ví dụ: The principal reason for this meeting is to brainstorm ideas for Janet's birthday (Lý do chính của cuộc họp này là thu thập ý tưởng cho sinh nhật của Janet).

Còn "principle" (danh từ) có nghĩa là nguyên tắc, nguyên lý.

Ví dụ: John doesn't like surprise parties as a matter of principle (John không thích những bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, giống như một nguyên tắc của cậu ấy).

Nguyễn Thảo

 
 
 

Tin liên quan