Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Từ vựng tiếng Anh về vật dụng trong gia đình

Dưới đây là cách gọi tên bằng tiếng Anh của một số vật dụng mà hầu như gia đình nào cũng có.

 
Từ vựng tiếng Anh về vật dụng trong gia đình

Kim Ngân