Ý nghĩa thú vị của thành ngữ “Don’t count your chickens before they hatch”

 - “Don’t count your chickens before they hatch” có nghĩa đen là “đừng đếm gà trước khi trứng nở”.

Nghĩa bóng của thành ngữ này là: Bạn không nên chắc chắn một điều gì đó trước khi nó thực sự diễn ra.

Ví dụ:

 

She wanted to buy a dress in case someone asked her to the dance, but I told her not to count her chickens before they hatched.

Cô ấy muốn mua một chiếc váy trong trường hợp ai đó mời cô ấy nhảy, nhưng tôi nói rằng đừng nên vội vàng.