Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới

- Trong dự thảo chương trình môn Ngữ văn ở chương trình phổ thông mới vừa công bố, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra phụ lục các văn bản (ngữ liệu) bắt buộc và gợi ý cho các tác giả SGK và giáo viên.

Dưới đây là các văn bản (ngữ liệu) mà Bộ GD-ĐT bắt buộc và gợi ý đưa vào chương trình, sách giáo khoa môn Ngữ văn:

Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
 
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới
Những tác phẩm được Bộ GD-ĐT gợi ý đưa vào chương trình Ngữ văn mới

Thanh Hùng