Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Rà soát, sắp xếp các tổ chức khoa học công nghệ

Rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ nhằm giảm mạnh đầu mối, kể cả ở các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực nghiên cứu, gắn với quá trình cơ cấu lại ngành khoa học và công nghệ.

Đây là chủ trương được đề cập trong Nghị quyết Hội nghị 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết 19-NQ/TW) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành.

Rà soát, sắp xếp các tổ chức khoa học công nghệ
Nhiều tổ chức khoa học công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập sẽ được đưa về các doanh nghiệp hoặc các trường đại học. Ảnh minh họa.

Trong chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học công nghệ, Nghị quyết 19 cũng nêu rõ, về cơ bản, chỉ nên tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, Nghị quyết khẳng định, sẽ lựa chọn để tập trung đầu tư một số tổ chức nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng đạt trình độ khu vực và thế giới.

 

Phát triển, nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, phát triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngoài ra, Nghị quyết 19 cũng chủ trương chuyển một số tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động nghiên cứu ứng dụng mà sản phẩm khoa học có khả năng thương mại hoá thành doanh nghiệp hoặc chuyển về trực thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty.

Có cơ chế tăng cường liên kết giữa các tổ chức khoa học và công nghệ với các trường đại học và doanh nghiệp để gắn kết nghiên cứu khoa học với hoạt động đào tạo và sản xuất kinh doanh.

Song song đó, nghiên cứu chuyển một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về trực thuộc các trường đại học, học viện để thúc đẩy gắn kết giữa nghiên cứu với đào tạo.

Lê Văn 

 
 
 

Tin liên quan