Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Hai cha con vua nào cùng lấy nô tì làm vợ?

Vua cha và vua con cùng lập những người nô tì làm phi, có vị vua lấy vợ mà theo quan hệ họ hàng sẽ là cháu cô cháu cậu lấy nhau...

Bạn có biết đó là những vị vua nào không?

 

Phương Chi