Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Từ một người mù chữ, 3 năm sau đã đỗ đại khoa

Các kỳ thi Nho học ở Việt Nam bắt đầu có từ năm 1075 dưới triều Lý Nhân Tông và chấm dứt vào năm 1919 đời vua Khải Định. 

 
Trong 845 năm đó, đã có nhiều loại khoa thi khác nhau, ở mỗi triều đại lại có những đặc điểm khác nhau, song trong các đời Lý, Trần, Hồ có một đặc điểm chung là các khoa thi đều do triều đình đứng ra tổ chức, chỉ đạo thi. Hệ thống thi cử tuyển người làm quan này gọi là khoa cử.
Trong những người đã đỗ đạt qua các khoa thi, có những trường hợp rất đặc biệt.

Ngân Anh

 
 
 

Tin liên quan