20 ngành cấm tư nhân: Chưa phải là hết 'cửa'?

Bộ Công Thương cho rằng toàn bộ các loại hàng hóa, dịch vụ được liệt kê tại Danh mục đều là các loại hàng hóa, dịch vụ hiện đang áp dụng độc quyền nhà nước. Danh mục này sẽ không mở rộng và cũng không tăng thêm.

Chiều 14/2, Bộ Công Thương đã lên tiếng về việc xây dựng dự thảo quy định 20 ngành độc quyền nhà nước.

Nói về sự cần thiết ban hành Danh mục ngành độc quyền nhà nước, theo Bộ Công Thương, việc này sẽ giúp hệ thống hóa và minh bạch hóa tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ, địa bàn độc quyền nhà nước; đồng thời, là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các ban ngành khác giám sát công khai việc thực hiện độc quyền nhà nước trong các lĩnh vực được liệt kê.

20 ngành cấm tư nhân: Chưa phải là hết 'cửa'?
Điện là một trong những ngành độc quyền nhà nước.

Bộ Công Thương cho rằng: Dự thảo Nghị định và Danh mục được xây dựng với quan điểm chủ đạo là không mở rộng và không tăng thêm các lĩnh vực độc quyền nhà nước, đồng thời phù hợp với các cam kết quốc tế hiện hành của Việt Nam.

Bộ này cho hay khi xây dựng dự thảo đã phối hợp với các Bộ, ngành rà soát lại toàn bộ hệ thống pháp luật hiện hành để xác định các loại hàng hóa, dịch vụ sẽ được quy định tại Danh mục. Trong đó có Luật An ninh, Luật Quốc phòng, Luật Điện lực, Luật Bưu chính, Luật Dự trữ quốc gia,... Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, về kinh doanh xổ số,..v..v...

 

Dựa trên kết quả rà soát và ý kiến các bộ ngành, Danh mục đã được xây dựng, bổ sung từ 19 ngành nghề lên thành 20 ngành nghề.

Toàn bộ các loại hàng hóa, dịch vụ được liệt kê tại Danh mục đều là các loại hàng hóa, dịch vụ hiện đang áp dụng độc quyền nhà nước, phù hợp với nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 4 dự thảo Nghị định là giới hạn phạm vi thực hiện độc quyền nhà nước chỉ trong các lĩnh vực, địa bàn thiết yếu mà Nhà nước cần phải giữ độc quyền liên quan đến an ninh - quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng hoặc các thành phần kinh tế khác không muốn hay không có khả năng tham gia.

“Danh mục không mở rộng và cũng không tăng thêm các lĩnh vực độc quyền nhà nước”, Bộ Công Thương khẳng định.

Nói về khả năng điều chỉnh giảm số lượng ngành nghề độc quyền nhà nước tại Danh mục, Bộ Công Thương cho rằng: Độc quyền nhà nước đối với các loại hàng hóa, dịch vụ chỉ giới hạn trong một hoặc một số hoạt động thương mại cụ thể, chứ không phải với tất cả các hoạt động thương mại có liên quan tới hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài Bộ Quốc Phòng hướng dẫn việc thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại đối với hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích an ninh quốc phòng, dự thảo Nghị định không cho phép các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương các cấp quy định hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại.

Bộ Công Thương khẳng định: Danh mục ban hành kèm theo dự thảo Nghị định có thể được điều chỉnh giảm khi Luật và Pháp lệnh có liên quan cho phép bãi bỏ lĩnh vực độc quyền nhà nước.

Ngoài ra, Danh mục này có thể được điều chỉnh giảm khi có đề xuất của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh hoặc khi có đề nghị bằng văn bản thể hiện nhu cầu và khả năng tham gia của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế vào các lĩnh vực độc quyền nhà nước.

Lương Bằng