Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

PVN hoàn thành nộp ngân sách nhà nước trước 2 tháng

Đến hết tháng 11/2017, toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã nộp ngân sách nhà nước 74,6 nghìn tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch cả nước trước 2 tháng.

Bên cạnh đó, PVN vượt trước nhiều chỉ tiêu quan trọng như:

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đã hoàn thành kế hoạch cả năm (437,8 nghìn tỷ đồng) vào ngày 25/11/2017

Sản xuất đạm đã hoàn thành kế hoạch cả năm (1,52 triệu tấn) vào ngày 08/11/2017.

PVN hoàn thành nộp ngân sách nhà nước trước 2 tháng

Trong tháng 11/2017, PVN tiếp tục giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh tốt. Hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất tháng 11 và 11 tháng đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể:

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt 1,99 triệu tấn, tính chung 11 tháng đạt 23,28 triệu tấn, trong đó:

Sản lượng khai thác dầu tháng 11 đạt 1,26 triệu tấn, vượt 0,6% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 14,27 triệu tấn, vượt 2,6% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 94,0% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước 11 tháng đạt 12,49 triệu tấn, vượt 2,7% - tương đương vượt 329 nghìn tấn so với kế hoạch 11 tháng; ở nước ngoài 11 tháng đạt 1,79 triệu tấn, vượt 1,6% kế hoạch 11 tháng).

 

Sản lượng khai thác khí tháng 11 đạt 0,73 tỷ m3, tính chung 11 tháng đạt 9,01 tỷ m3, bằng 94,8% kế hoạch 11 tháng và bằng 85% kế hoạch năm.

Sản xuất điện tháng 11 đạt 1,55 tỷ kWh, bằng 86,7% kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 18,63 tỷ kWh, bằng 92,7% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 11 đạt 120 nghìn tấn, vượt 12,2% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 1,60 triệu tấn, vượt 5,3% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn PVN tháng 11 đạt 569,2 nghìn tấn, tính chung 11 tháng đạt 5,60 triệu tấn, bằng 95% kế hoạch 11 tháng và bằng 82,4% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 453,4 nghìn tỷ đồng, vượt 3,6% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2016.

Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 83 nghìn tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016.

Với những kết quả đạt được, tính chung 11 tháng của năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0% - 11% kế hoạch 11 tháng đề ra.

Vũ Ngọc Minh