Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

2017, Vietsovpetro đạt doanh thu 1,98 tỷ USD

Theo báo cáo trong kì họp thứ 48 Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ngày 30/11/2017, Doanh thu dầu/khí-condensate cả năm đạt trên 1,98 tỷ USD (104% kế hoạch). Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 909 triệu USD đạt 117% kế hoạch.

2017, Vietsovpetro đạt doanh thu 1,98 tỷ USD
Lễ ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 48
 


Tại buổi họp, ông Từ Thành Nghĩa - Tổng Giám đốc Vietsovpetro đã báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro 10 tháng đầu năm 2017.

Cụ thể: tính đến hết tháng 10, Vietsovpetro đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu chủ yếu như kế hoạch khai thác khí và condensate, kế hoạch cung cấp khí vào bờ, xây dựng các công trình biển, doanh thu, nộp ngân sách Việt Nam, lợi nhuận hai Phía và tối ưu chi phí.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, năm 2017 sẽ khoan 4 giếng thăm dò gồm: BH-48, R-37, MTD-1X và CT-5X. Trữ lượng dầu thu hồi phát hiện tại các giếng này dự kiến đạt trên 2,45 triệu tấn tại lô 09-1 và 2,6 triệu tấn tại lô 09-3/12 (phần của VSP).

Trong khoan khai thác, cả năm 2017 Vietsovpetro sẽ thực hiện 54,758 nghìn mét khoan (đạt 100,3% kế hoạch), kết thúc thi công 17 giếng (100% kế hoạch), thực hiện sửa chữa lớn 34 lượt giếng khoan (126% kế hoạch), sửa chữa giếng đặc biệt 18/33.107 mét so với kế hoạch 15/31.210 mét.

Về khai thác dầu, dự kiến Vietsovpetro sẽ khai thác được hơn 4,772 triệu tấn dầu/condensate (95,4% kế hoạch) và 234 triệu mét khối khí (124% kế hoạch). Cùng với dầu thô, Vietsovpetro sẽ cung cấp vào bờ hơn 1,6 tỷ mét khối khí (đạt 121,6% kế hoạch).

Kể từ khi khai thác mỏ đến nay, Vietsovpetro đã khai thác trên 227 triệu tấn dầu, cung cấp vào bờ trên 32 tỷ mét khối khí đồng hành.

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đã hoàn thành công tác xây lắp và đưa vào hoạt động giàn ThTC-3 (07/5/2017) sớm trước 13 ngày so với kế hoạch. Đã hoàn thành lắp đặt 4 công trình của Bộ QP.

Dự kiến năm 2017 Vietsovpetro sẽ tiết giảm được 33,8 triệu USD (kế hoạch là 13,4 triệu USD) nhờ áp dụng các biện pháp như tăng cường công việc tự thực hiện, giảm thiểu thuê ngoài, quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả cũng như giãn tiến độ một số công việc chưa thực sự cần thiết.

Doanh thu dầu/khí-condensate cả năm đạt trên 1,98 tỷ USD (104% kế hoạch). Đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 909 triệu USD đạt 117% kế hoạch (bao gồm kết dư số dư phần dầu để lại trang trải chi phí không sử dụng hết). Lợi nhuận phía Nga hơn 203,7 triệu USD (144% kế hoạch), phía Việt Nam 202,8 triệu USD (149% kế hoạch).

Trên cơ sở kết quả làm việc với chuyên viên hai Phía trong 10 ngày qua, Vietsovpetro kiến nghị các chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 như: khai thác an toàn 4,0 triệu tấn dầu/condensate, trên 126 triệu m3 khí thiên nhiên, thu gom và cung cấp vào bờ khoảng 300 triệu m3 khí từ lô 09-1; khoan tìm kiếm thăm dò 27,42 nghìn mét khoan, kết thúc khoan và thử vỉa 07 giếng ở lô 09-1, khoan 4,085 nghìn mét khoan và kết thúc khoan thử vỉa 01 giếng ở lô 09-3/12; sẽ khoan khai thác trên 28,41 nghìn mét khoan, kết thúc thi công 08 giếng mới, tiến hành sửa chữa lớn 37 lượt giếng khoan và cắt thân hai 29,38 nghìn mét tại 15 giếng...

Doanh thu năm 2018 dự kiến ở mức 1,56 tỷ USD. Kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước Việt Nam dự kiến hơn 631 triệu USD, lợi nhuận Phía Việt Nam hơn 115 triệu USD và lợi nhuận Phía Liên bang Nga gần 111 triệu USD.

Các bên đã tiến hành ký văn kiện Kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro lần thứ 48 trước sự chứng kiến của các khách mời và đại biểu tham dự.

Vũ Ngọc Minh