Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Go

Cận thị

Tên y học: Nearsighted
Cận thị là một tật khúc xạ gây rối loạn chức năng thị giác, chiếm tỷ lệ cao trong nhóm tật về thị giác, đặc biệt ở học sinh và người lao động trẻ.
Độ tuổi
chịu ảnh hưởng
Các em học sinh 7-16 tuổi rất dễ mắc chứng bệnh này và độ cận thị tăng nhanh do mắt phải điều tiết nhiều.
Giới tính
Cận thị không phân biệt giới tính.
Mức độ phổ biến
Theo thống kê từ chương trình Chăm sóc mắt học đường 2013, cứ 10 học sinh được khám thì có 3 em bị tật cận thị