Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Go

Stress

Tên y học: Stress

Stress là trạng thái của con nguời xuất hiện do phản ứng với những tác động đa dạng từ bên ngoài, phát sinh từ những trải nghiệm, những điều kiện sống khó khăn gây nên tác động tâm lý .