APEC 2017: Vì một cộng đồng DN APEC phát triển

Ngay từ khi mới hình thành, APEC đã xác định hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp là một trong ba trụ cột hợp tác quan trọng của APEC. Nhiều cơ chế được hình thành trong APEC để doanh nghiệp tham gia, đồng hành cùng các chính phủ.

 
Quảng Hiếu