Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Đại hội Đảng XII: đại hội của “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới”

Nhìn thẳng vào vào tình hình đất nước để góp ý, thông tin rộng rãi và dân chủ, công tác quy hoạch nhân sự bài bản,đại hội Đảng lần thứ 12 được coi là đại hội dân chủ và cởi mở nhất từ trước đến nay.

 
Quảng Hiếu