“Họ bỏ qua nhiều tiêu chí quan trọng và mang đến sự hoài nghi”

“Họ bỏ qua nhiều tiêu chí quan trọng và mang đến sự hoài nghi”

Nhóm chuyên gia đã bỏ qua nhiều tiêu chí quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đào tạo như chất lượng chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, các hình thức tổ chức dạy – học, phương thức kiểm tra đánh giá…

 
 
Giá vàng