Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam

Toạ đàm: “Không ai bị bỏ lại phía sau”

Nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác xoá đói giảm nghèo. Việt Nam đã đạt những thành công to lớn về kinh tế, xã hội và xóa đói giảm nghèo, tuy nhiên đang xuất hiện những sự bất bình đẳng và chênh lệch ngày càng tăng. Để lý giải cho điều này, Tuần Việt Nam tổ chức toạ đàm “Không ai bị bỏ lại phía sau”.

Xin giới thiệu các khách mời của chúng tôi là: Ông Nguyễn Tiên Phong, Trưởng bộ phận Giảm nghèo và Phát triển xã hội của UNDP Việt Nam và bà Đỗ Ánh Nguyệt, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và phát triển (Trung tâm COHED). 

 

Mời quí vị theo dõi tại Video sau đây: