ban chấp hành Trung ương khóa 11

tin tức về ban chấp hành Trung ương khóa 11 mới nhất

Thông qua danh sách ứng cử ủy viên Bộ Chính trịicon
Thời sự21/12/20150

Thông qua danh sách ứng cử ủy viên Bộ Chính trị

Trung ương thông qua danh sách ứng viên được giới thiệu vào Bộ Chính trị khóa 12.