Bộ KH$CN

Cập nhập tin tức Bộ KH$CN

Bộ KH&CN đã công bố và trao các quyết định bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo và bổ nhiệm mới đối với 14 lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.