Bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý

tin tức về Bổ nhiệm chức danh lãnh đạo quản lý mới nhất

Kết luận thanh tra việc bổ nhiệm lãnh đạo tại Thanh tra CPicon

Kết luận thanh tra việc bổ nhiệm lãnh đạo tại Thanh tra CP

Kết luận thanh tra cho thấy, 1 quyết định điều động, bổ nhiệm của TTCP không ghi thời hạn giữ chức vụ; 2 trường hợp được điều động, bổ nhiệm vượt quá số lượng cấp phó.