cải cách bộ máy hành chính

tin tức về cải cách bộ máy hành chính mới nhất

Rà soát, sắp xếp các tổ chức khoa học công nghệicon
Khoa học27/10/20170

Rà soát, sắp xếp các tổ chức khoa học công nghệ

Đây là chủ trương được đề cập trong Nghị quyết Hội nghị 6 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII (Nghị quyết 19-NQ/TW) vừa được ban hành.