cải cách lần hai

tin tức về cải cách lần hai mới nhất

Cải cách thể chế để đất nước tăng tốc cất cánhicon
TuanVietNam18/04/20190

Cải cách thể chế để đất nước tăng tốc cất cánh

 - Báo cáo chính trị Đại hội XII chỉ rõ: “Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế; năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ". Điều này tác động ra sao đến phát triển kinh tế?