221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1101478
Thực hiện ngay việc rà soát đối với đầu tư sân golf
1
Article
null
Thực hiện ngay việc rà soát đối với đầu tư sân golf
,

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, xét các Báo cáo của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kết quả rà soát các dự án có mục tiêu kinh doanh sân golf.

Minh họa: Internet
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay việc rà soát, đánh giá đối với đầu tư sân golf trên địa bàn về sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, diện tích đất sử dụng của từng sân golf và của các sân golf trên địa bàn; trong đó nêu rõ diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp đã giao cho các sân golf.

Trên cơ sở đó, xác định cụ thể hiệu quả cũng như những bất lợi (nếu có), báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 4 năm 2008; đồng thời, báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện, việc tuân thủ các quy định về môi trường của các dự án sân golf để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Việc cấp phép đầu tư sân golf chỉ được thực hiện sau khi các tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo và Thủ tướng Chính phủ có kết luận chỉ đạo cụ thể về vấn đề này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ trì xây dựng Quy hoạch tổng thể đầu tư xây dựng sân golf ở nước ta phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2009;

Báo cáo và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2008 về cơ chế quản lý hoạt động cấp phép xây dựng sân golf để bảo đảm được yêu cầu vừa thực hiện tốt chủ trương phân cấp đầu tư, vừa kiểm soát ngăn ngừa được hành vi lợi dụng danh nghĩa xây dựng sân golf để giữ đất hoặc khai thác trái với mục đích được cấp phép.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đánh giá các tác động do việc sử dụng các loại hóa chất trong sân golf đối với môi trường (môi trường đất, môi trường nguồn nước, nước thải...). Trên cơ sở đó, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành các tiêu chuẩn bắt buộc về môi trường cần áp dụng đối với việc đầu tư xây dựng sân golf; giám sát chặt chẽ và có chế tài xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu quy định mức thuế sử dụng đất đối với kinh doanh sân golf cho phù hợp. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Ban quản lý Khu kinh tế biết, thực hiện.

(Theo TTXVN)

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,