221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1250115
Giáo dục quốc phòng nâng cao trách nhiệm bảo vệ đất nước
1
Article
null
Giáo dục quốc phòng nâng cao trách nhiệm bảo vệ đất nước
,

 - Năm 2010, Chính phủ giao các bộ, ngành tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (2001 - 2010) để đánh giá ưu, nhược điểm và rút ra bài học để nâng cao trách nhiệm bảo vệ đất nước trong tình hình mới.

Mô tả ảnh.
Một buổi huấn luyện tại trường quân sự tỉnh Bình Định. Ảnh: baobinhdinh

Theo đánh giá của Thủ tướng trong chỉ thị mới đây, việc tổ chức giáo dục quốc phòng - an ninh còn bộc lộ một số hạn chế.

 

Cụ thể, nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có cả cán bộ chủ trì đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới và âm mưu của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam chưa được đầy đủ, sâu sắc.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo chưa được quan tâm đúng mức. Đội ngũ giáo viên, giảng viên về giáo dục quốc phòng - an ninh thiếu về số lượng, chất lượng còn hạn chế, phương pháp tổ chức thực hiện môn học ở nhiều cơ sở giáo dục - đào tạo chậm đổi mới.

Tỷ lệ cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định của pháp luật chưa cao, nhất là cán bộ cấp vụ, viện và tương đương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh cho toàn dân có lúc chưa được coi trọng đúng mức, hiệu quả còn hạn chế. Các chính sách về giáo dục quốc phòng - an ninh còn có những bất cập…

Để đưa công tác giáo dục quốc phòng - an ninh đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, nâng cao nhận thức và trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thủ tướng yêu cầu tổ chức tổng kết 10 năm (2001 - 2010) thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trên phạm vi toàn quốc.

Việc tổng kết nhằm chỉ rõ những việc chưa làm được, những hạn chế, làm rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục quốc phòng - an ninh; tiến hành khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị sẽ được tổ chức ở cấp tỉnh, bộ ngành và các quân khu vào cuối năm 2010.

  • L. Nhung

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,