221
452
Chính trị
chinhtri
/chinhtri/
1277473
"Báo chí phải góp phần tạo không khí dân chủ"
1
Article
null
Thường trực Ban Bí thư:
'Báo chí phải góp phần tạo không khí dân chủ'
,

- Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan báo chí năm 2010 diễn ra sáng nay (5/5) tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh báo chí phải phản ánh và góp phần tạo không khí dân chủ, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, triển vọng phát triển của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang khẳng định Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao, quan tâm sâu sắc và tạo mọi điều kiện để báo chí tiếp tục phát triển đúng hướng, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng của mình.

Chính sách báo chí chậm được hoàn thiện

Đánh giá hoạt động báo chí thời gian qua, ông nói hầu hết các cơ quan báo chí tiếp tục thể hiện rõ vai trò là bộ phận tiên phong trong công tác tư tưởng của Đảng, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Báo chí đã năng động, bám sát thực tiễn, góp phần tích cực vào việc giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của đất nước trong giai đoạn hiện nay, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái; chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các lực lượng thù địch, phản động...".

Các hoạt động tuyên truyền báo chí, về cơ bản, đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, định hướng chính trị tư tưởng và dư luận, góp phần làm cho nhân dân nhận thức đúng tình hình, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và xu thế đi lên của đất nước.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao đổi bên lề Hội nghị. Ảnh: XL
Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang trao đổi bên lề Hội nghị. Ảnh: XL

Bên cạnh những ưu điểm, Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ ra hoạt động báo chí và công tác chỉ đạo, quản lý báo chí còn những hạn chế, yếu kém.

Một trong những hạn chế đó là xu hướng "thương mại hóa" hoạt động báo chí vì lợi ích cục bộ của một số cơ quan báo chí; thiếu nhạy cảm và trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội; thông tin thiếu tầm nhìn bao quát và chiều sâu tư tưởng...

Báo chí cũng ít tuyên truyền giới thiệu những yếu tố tích cực, những cách làm hay, kết quả tốt, những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến mà lại thiên về tô đậm những yếu kém, tiêu cực, mặt trái của xã hội, không phản ánh đúng thực tế cuộc sống, ảnh hưởng xấu đến tư tưởng và dư luận xã hội, không ít tin, bài, hình ảnh làm thiệt hại cho doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng...

Ngoài những lý do xuất phát từ chính một số phóng viên, biên tập viên và kể cả tổng biên tập, phó tổng biên tập còn yếu kém về nhận thức tư tưởng, bản lĩnh chính trị, không sâu sát thực tiễn cuộc sống..., ông Trương Tấn Sang cũng thừa nhận: "Cơ chế, chính sách, nhất là vấn đề kinh tế trong hoạt động báo chí chậm được cơ quan Đảng và Nhà nước nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện".

Kiên trì đấu tranh chống tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nêu rõ báo chí phải đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X; các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị (khoá X); việc tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng. Đây là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong năm 2010 và đầu năm 2011 của báo chí.

"Báo chí phải phản ánh và góp phần tạo nên không khí dân chủ, phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, triển vọng phát triển của đất nước; tăng cường đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân...", ông nói.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh báo chí cần góp phần tích cực tạo sự thống nhất nhận thức, sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, giải pháp của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục kiên trì đấu tranh với cái ác, cái xấu, tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các loại tệ nạn xã hội.

Thường trực Ban bí thư cũng cho rằng báo chí cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước, thành tựu đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của đất nước để bạn bè và nhân dân thế giới, đồng bào ở nước ngoài có thông tin đúng đắn về tình hình đất nước, đồng tình ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân...

Đồng thời, cần chủ động, kiên trì đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, biển đảo... để xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp cách mạng.

  • X.Linh
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,