chương trình giao dục phổ thông mới

tin tức về chương trình giao dục phổ thông mới mới nhất

Học sinh học xác suất và thống kê từ lớp 2 ra sao ở chương trình mới?icon
Góc phụ huynh05/11/20190

Học sinh học xác suất và thống kê từ lớp 2 ra sao ở chương trình mới?

- Ở chương trình giáo dục phổ thông mới, thống kê và xác suất được xác định là một trong ba mảng kiến thức quan trọng của môn Toán. Thời lượng của mạch kiến thức này được tăng lên.