CNTP

tin tức về CNTP mới nhất

Bình Dương ưu tiên phát triển các ngành CNHTicon

Bình Dương ưu tiên phát triển các ngành CNHT

Sự phát triển của CNHT Bình Dương đã bước đầu hình thành chuỗi liên kết sản xuất giữa các DN trong nước và các DN FDI.