Đại hội đồng cổ đông

tin tức về Đại hội đồng cổ đông mới nhất

Công ty cách ly, họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến, biểu quyết onlineicon
Tư vấn02/04/20200

Công ty cách ly, họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến, biểu quyết online

Công ty băn khoăn có thể vận dụng Điểm c, Khoản 2, Điều 140 Luật DN năm 2014 để cho một số Cổ đông tham dự họp/biểu quyết trực tuyến (họp và biểu quyết online) được không?