Đại đoàn kết các dân tộc

Cập nhập tin tức Đại đoàn kết các dân tộc

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, phải làm cho các giá trị văn hóa truyền thống thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và hội nhập.