Diễn đàn Vì Việt Na hùng cường

tin tức về Diễn đàn Vì Việt Na hùng cường mới nhất

Cải cách thể chế để đất nước tăng tốc cất cánhicon
TuanVietNam18/04/20190

Cải cách thể chế để đất nước tăng tốc cất cánh

 - Báo cáo chính trị Đại hội XII chỉ rõ: “Đổi mới chính trị chưa đồng bộ với đổi mới kinh tế; năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị chưa ngang tầm nhiệm vụ". Điều này tác động ra sao đến phát triển kinh tế?