điều lệ Đảng

tin tức về điều lệ Đảng mới nhất

Đại hội XIII thống nhất không sửa đổi điều lệ Đảngicon

Đại hội XIII thống nhất không sửa đổi điều lệ Đảng

Đại hội thống nhất không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành và giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh.