dự án đường thu phí

tin tức về dự án đường thu phí mới nhất

Lợi và hại của mô hình Đối tác Công – Tưicon

Lợi và hại của mô hình Đối tác Công – Tư

Một logic giống như vậy dường như cũng đang được áp dụng cho mô hình đối tác công – tư (PPP).