Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU

Cập nhập tin tức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU

Việt Nam cần làm những gì để đảm bảo lợi ích và hiệu quả của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)?