221
442
Kinh tế - Thị trường
kinhte
/kinhte/
1189908
Trường học sẽ được cổ phần hóa
1
Article
null
Trường học sẽ được cổ phần hóa
,

 - Các đơn vị sự nghiệp công lập có thu như trường học, cơ sở thể thao... sẽ được cổ phần hóa. Quy chế thí điểm chuyển đơn vị sự nghiệp công lập có thu thành công ty cổ phần đang Bộ Tài chính hoàn thiện nêu rõ như vậy.

Quy chế này sẽ được trình lên Thủ tướng xem xét.

Theo dự thảo, tất cả các đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên trong các lĩnh vực đào tạo; văn hoá thể thao; sự nghiệp kinh tế (bao gồm các đơn vị sự nghiệp thuộc các bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước... ) đều thuộc diện thí điểm cổ phần hóa.

Cổ phần hóa để tăng nguồn lực phát triển giáo dục, khoa học. (Ảnh: VNN)

Tuy nhiên, sẽ không thực hiện cổ phần hoá đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; các bệnh viện công hiện có; các đơn vị hoạt động có điều kiện trong các lĩnh vực thuộc báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình.

Sau khi cổ phần, các cơ sở này sẽ là doanh nghiệp, thực hiện cơ chế quản lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của luật thuế đối với doanh nghiệp. Được tự quyết định mức thu, chi phí dịch vụ để đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động. Riêng đối với nhiệm vụ nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện theo giá hoặc khung giá do nhà nước quy định.
 

Để cổ phần hóa, các cơ sở này phải đảm bảo có nguồn thu, tự bù đắp các nhu cầu chi trong quá trình hoạt động, ngân sách Nhà nước không phải cấp bù. Có phương án sắp xếp lại chuyển thành công ty cổ phần, tự nguyện thực hiện cổ phần hoá và có sự thống nhất giữa lãnh đạo đơn vị với tổ chức công đoàn, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Bộ Tài chính, việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập có thu thành công ty cổ phần để phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế trong việc cung ứng dịch vụ công, nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Các đơn vị sự nghiệp công lập có thu khi chuyển sang công ty cổ phần được tự chủ về tài chính, minh bạch hạch toán theo nguyên tắc thị trường, đa dạng hoá sở hữu để nâng cao năng lực tài chính, đầu tư, đổi mới công nghệ.

  • Phước Hà

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,