loại xe phải đăng ký tạm thời

Cập nhập tin tức loại xe phải đăng ký tạm thời

Các loại xe phải đăng ký tạm thời được quy định chi tiết tại Điều 16 Thông tư 15/2014/TT-BCA.