Mã Số Định Danh Giáo Viên

tin tức về Mã Số Định Danh Giáo Viên mới nhất

Mỗi giáo viên sẽ được quản lý bằng mã số định danhicon
Người thầy06/07/20190

Mỗi giáo viên sẽ được quản lý bằng mã số định danh

 - Tới đây, mỗi giáo viên phải có mã số định danh riêng để chính họ là người kê khai, bổ sung hay thay đổi các thông tin cần thiết.