nộp phạt online

Cập nhập tin tức nộp phạt online

Từ hôm nay (13/3), người vi phạm giao thông có thể ngồi ở nhà hay bất cứ đâu có kết nối  mạng để nộp phạt thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.