PCI 2020

Cập nhập tin tức PCI 2020

Tự châm kim vào mình để hiểu nỗi khổ thủ tục hành chính

Nếu các cơ quan công quyền coi việc của dân, của doanh nghiệp như việc của mình, những lời kêu ca về thủ tục hành chính sẽ vơi đi ít nhiều.