sở hữu công

Cập nhập tin tức sở hữu công

Trong làng tôi có một số ao không sử dụng, để nước đọng rất bẩn. Vậy tôi có thể mua lại những ao đó rồi lấp đất sử dụng được không?